ประชุมพิจารณาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะกรรมการประกอบด้วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ให้เป็นตามแผนการพัฒนาการศึกษาของ สพฐ.โดยให้เขตพื้นที่การศึกษา สำรวจพื้นที่ วางแผน เตรียมความพร้อมจัดทำแผนที่ข้อมูลโรงเรียน จัดทำรูปแบบ(Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา ดังนี้ 1. สร้างและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในชุมชน 2. การเพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง) 3.พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง