ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสะอาด อุสมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้แก่ นางปราณี สุวรรณะ, นางอัสน๊ะ คำเจริญ, นายชัยชนะ สระทองทา และนางสาวชฎาพร เสนเผือก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับมอบนโยบายในการดำเนินการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทางการศึกษาและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี