ประชุมทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ลาน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่งรับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้กำกับดูแล ช่วยเหลือและประสานการบริหารจัดการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ลาน ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และให้ได้ข้อยุติในการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยกำลัง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอแม่ลาน เตรียมความพร้อมของแผนรักษาความปลอดภัย ให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จะทำการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี