ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2 นำโดย นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศก์ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร และบุคลากร ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย โรงเรียนบ้านตันหยง โรงเรียนบ้านคูระ โรงเรียนบ้านปลักปรือ โรงเรียนวัดบุพนิมิต และ โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ผลการตรวจเยี่ยมพบว่าทุกโรงเรียนมีความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปัญหา อุปสรรคที่ทุกโรงเรียนพบในช่วงนี้ คือ ฝนตกหนัก ส่งผลให้นักเรียนมีความยากลำบากในการเดินทางมาเรียน ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยโรงเรียน คณะครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ