บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

 

นายอุดม ต้องเซ่งกี่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

นางช่อผกา บุญแนบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

นางพรภนา คำแป้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสุวันดี รัตนวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นายศักดิ์ชาย สังไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป
ลูกจ้างชั่วคราว