หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ "บริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล สนองนโยบายรัฐ มุ่งเน้นประสิทธิภาพ" // ค่านิยม "มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ สานความร่วมมือ"

ข่าวกิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน

นายสะอาด อุสมา

ผอ.สพป. ปน 2

นางสาวชฎาพร เสนเผือก

รอง ผอ.สพป. ปน  2

นายอุดม ต้องเซ่งกี่

ผู้อำนวยการกลุ่มนโนยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูล Bigdata สพป.ปน 2

Visits: 1486